Team : Before

Founders

Lev Maiorov
(18.07.1933 - †15.02.2005)

PhD, Moscow State University, Faculty of Physics (1956)

Albert Frank-Kamenetsky
(1937 - 1979)

PhD, Moscow Engineering Physics Institute "MEPhI"(1959)

Yasen Shevelev
(08.08.1926 - 17.04.1993)

PhD, Moscow Power Engineering Institute (1949)

Former members

Eugeniy Gomin

Moscow Engineering Physics Institute "MEPhI" (1974)

Lily Abagyan
(19.06.1933 - 18.11.2005)

PhD, Moscow State University, Faculty of Physics(1955)

Peter Androsenko
(20.06.1952 - 12.05.2011)

PhD, Moscow Engineering Physics Institute "MEPhI" (1975)

Sergey Bolshagin

Moscow Engineering Physics Institute "MEPhI" (1983)

Valerian Bryzgalov
(13.05.1931 - 20.06.2010)

Moscow State University, Faculty of Mechanics and Mathematics (1956)

Alexey Glushkov

Moscow Engineering Physics Institute "MEPhI" (1986)

Sergey Gorodkov
(20.04.1940 – 26.06.2016)

PhD, Moscow Engineering Physics Institute "MEPhI" (1964)

Andrey Kulakov

Moscow State Technical University n.a. N. E. Bauman (1996)

Liman Grigori

Moscow State University, Faculty of Physics (1959)

Alexey Novoseltsev

Moscow State Technical University n.a. N. E. Bauman (2010)

Sergey Ostashenko

PhD, Moscow Institute of Petrochemical and Gas Industry (1979)

Eugenia Sukhino-Khomenko

Moscow Engineering Physics Institute "MEPhI" (2007)

Galina Uvarova

Nikolai Chichulin

PhD, Moscow Engineering Physics Institute "MEPhI" (1994)

Mark Yudkevich
(27.09.1933 – 27.10.2021)

PhD, Moscow Engineering Physics Institute "MEPhI" (1957)

as well as participants working on MCU-1, MCU-2 and MCU-3: Vladimirova T.M., Iljashenko A.S., Kapitonova A.V., Nosovskij I.V., Chistjakova V.A., Rogov A.D., Romanov A.S., Veretjonov V.V., Chachin D.V.